سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آموزش و پرورش 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مركز پژوهشهای صدا و سیما 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی