موانع، راهبردها و آسیب های مشارکت اجتماعی زنان
51 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » شهريور 1383 - شماره 33 » (18 صفحه - از 17 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جامعه براى بارورى و پویایى در زمینه‏هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، نیازمند نیروى عظیم زنان است. هر فرد بر اساس حق طبیعى و انسانى خود، حق دخالت در سرنوشت اجتماعى خود را دارد. بنابراین، زنان نیز علاوه بر ایفاى نقش خانوادگى باید در جامعه حضورى فعال و مؤثر داشته باشند تا به نوبه خود در رهیافت سیاسى، اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تأثیرگذار باشند. مشارکت زنان در تصمیم‏گیرى‏ها و تصمیم‏سازى‏ها و استفاده از آرا، افکار و اندیشه‏هاى آنان سبب مى‏شود که زنان از حالت انفعالى خارج شده و به صورت یک عنصر فعال در عرصه‏هاى اجتماعى ظاهر شوند. با این که اسلام بر فعالیت‏هاى اجتماعى زنان تأکید داشته و نمود عینى آن در پیروزى انقلاب و پس از آن به نحو چشمگیرى افزایش داشته است؛ اما بزرگترین مانع براى حضور بیشتر زنان در صحنه‏هاى سیاسى و اجتماعى را مى‏توان در عوامل فرهنگى جستجو کرد. در بسیارى از موارد، باورهاى غلط و ملاحظات نادرست اجتماعى، فرهنگى و عقیدتى است که مانع از مشارکت اجتماعى زنان مى‏شود. البته عوامل ثانویه مانند جامعه‏پذیرى نیز به این نقیصه دامن مى‏زند. در این میان، نظام آموزشى و رسانه‏هاى جمعى مى‏توانند ضرورت حضور زنان در صحنه‏هاى مختلف علمى، فرهنگى، اجتماعى، خدماتى و... را تبیین و تصورات غلط و گرایشهاى افراطى و تفریطى را بزدایند و بستر مناسب را براى مشارکت فعال زنان فراهم آورند؛ به طورى که هم به گوهر گرانبهاى زنان آسیب نرسد و هم وظایف و نقشهاى خارج از توان روحى و جسمى بر آنها تحمیل نشود.